lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Information för examensarbetare


Gemensamt för Byggnadsmekanik, Geoteknik och Teknisk Akustik

LTHs riktlinjer för samverkan examensarbetare - doktorand

På Institutionen för byggvetenskaper tillämpas LTHs riktlinjer även för samverkan mellan examensarbetare och handledare som inte är doktorander.

Kurskoder

Se nedan under länkar.

Kursregistrering

När handledare och examinator har godkänt påbörjande av examensarbetet i det digitala formuläret går automatiskt ett mail till programplanerare som gör kursanmälan. Därefter görs kursregistrering i Ladok av examensarbetaren.

Måldokument

Vid uppstarten av examensarbetet skall ett måldokument skrivas. Detta skall godkännas av examinator och samtliga handledare. Mer information om måldokumentet finns här.

Beskrivning av examensarbete på hemsida och anslagstavla


ANSLAG
Ett anslag som beskriver examensarbetet behövs för avdelningens hemsida och anslagstavla. Avdelningen utformar anslaget men måste först få en del information:
Titel och beskrivning av arbetet plus ev. en illustrerande bild (om den får plats). Observera att om ni använder en illustrerande bild som ni inte själva framställt måste bildkälla uppges samt tillstånd för nyttjande införskaffas.
Fotoav den, eller de, som gör arbetet (kan vara i sv/v eller i färg - tiff, jpg eller png).
När presentation kan äga rum  År, månad eller årstid.
Namn på handledare
Namn på eventuellt företagsom är inblandat.
Namn på examinator
Huvudplats för arbetet; avdelningen och/eller något företag som är inblandat. Platsen där arbetet mestadels utförs.
Rapportnummer Delas ut av avdelningen.
Samtliga uppgifter mejlas tacksamt till bo.zadig@construction.lth.se 

Tidigare exjobbsbeskrivningar från Byggnadsmekanik (klicka på författarnamn).

Tidigare exjobbsbeskrivningar från Geoteknik(klicka på författarnamn).

Tidigare exjobbsbeskrivningar från Teknisk Akustik(klicka på författarnamn).

Examensrapport

 

RAPPORTFORMAT
Formatet på den tryckta rapporten är S5 (178 x 252 mm) vilket är 85% av
A4 (210 x 297 mm.

LÄMPLIGA PROGRAM ATT SKRIVA I
Det går bra att skriva i Latex eller i Word, men original måste oavsett lämnas till tryckeriet som PDF.

Mall Latex, Engelska:
github.com/erikatudisco/Examensarbete-Template-LTH---Byggnadsmekanik

Mall Latex, Svenska:
github.com/erikatudisco/Examensarbete_Mall_Byggnadsmekanik_LTH


ORIGINAL

Skriv gärna i A4 (OBS! använd ej Letter-format ) men glöm inte att ditt original förminskas ner till 85% för att passa rapportstorleken S5. Lämpliga marginalinställningar i t ex Word för A4 är då "Normal" (2,5 cm marginal åt alla håll) och fontstorlek på löpande text bör vara 12p. LU:s fonter skall helst användas: Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std. Se mer info här. Gäller dock endast vid användande av Word - inte Latex. "Förord", "Abstract", "Sammanfattning", "Innehållsförteckning", nytt kapitel, etc. bör alltid placeras på en högersida. Inledande sidor bör numreras romerskt eller vara onumrerade. Kapitel 1, osv., börjar med sidnr 1 och numreras med arabiska siffror. Tänk på att högersidor alltid har udda sidnummer och vänstersidor jämna.

RAPPORTNUMMER, OMSLAG och TITELSIDA
Rapportnummer, omslag och titelsida ansvarar avdelningen för, liksom inlämnande av original till tryckeriet.
Bifoga gärna en bild som kan vara på omslaget. Bilden måste vara i originalutförande (Tiff, Eps eller Jpg) med hög upplösning.

FÄRGSIDOR
Om arbetet kräver att visst bildmaterial redovisas i färg går detta bra. Färg bör bara användas där färgen är nödvändig som informationsbärare. Tänk på att färgerna rött och grönt i kombination är problematiska att urskilja för personer med färgblindhet. Denna kombination av färger skall alltså undvikas.

TRYCKNING
När rapporten är klar för tryckning mejla den som PDF till bo.zadig@construction.lth.se (alt. till din handledare på LTH).
Efter några dagar finns ett provtryck tillgängligt för dig på avdelningen för granskning.
När provet är godkänt, tar det ca 10 arbetsdagar innan rapporten är klar för leverans.

FÄRDIGA EXAMENSRAPPORTER
Varje exjobbare får 3 exemplar gratis, dessa hämtas på avdelningen. Varje handledare får ett exemplar. Företag som varit inblandat får två exemplar. Om ett företag vill ha fler än två, får man själv betala tryckning av det antal extra som önskas.

Gå gärna in och se tidigare exjobbsrapporter från Byggnadsmekanik, Geoteknik och Teknisk Akustik.

Presentation

Presentation av ett examensarbete tar normalt ca 1 timme. Först ca 20-30 minuter presentation, sedan frågor, diskussion och kommentarer från opponenter och övriga.

DATUM
Datum för presentation bestämmes i samråd med handledare.

LOKAL
Handledaren bokar lokal.

DATOR och PROJEKTOR
Kan lånas på avdelningen - glöm inte boka i tid.

RAPPORTEN
behöver inte vara tryckt vid presentationstillfället, men skicka senaste versionen av exjobbet elektroniskt till examinator, opponent och handledare och ev ytterligare senast en vecka före presentationen. Vid presentationen bör minst ett pappersexemplar av rapporten finnas tillgängligt för åhörarna att bläddra i.

EFTER PRESENTATION
Efter presentationen kan mindre rättningar göras innan rapporten skickas till tryckning. För godkännande av examensarbetet måste rapporten vara helt klar för tryckning. Avdelningen (Bo Zadig) ombesörjer kontakt med tryckeriet.

OBSERVERA
att det behöver inte finnas opponent till alla presentationer, dock måste alla examensarbetare ha varit opponent vid någon exjobbspresentation för att examensarbetet skall kunna godkännas.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Godkänd populärvetenskaplig sammanfattning skickas till Bo Zadig för publicering på hemsidan.

Guide och checklista för att skriva populärvetenskaplig sammanfattning av exjobbet (PDF)

Mall för populärvetenskaplig sammanfattning (Word)
Även om mallen ovan innehåller en populärvetenskaplig sammanfattning från Byggnadsmekanik
kan den självklart även användas av de som skriver för Geoteknik och Teknisk Akustik.

Registrering i LUP

EFTER ATT
examensarbetet är presenterat och godkänt för tryckning, skall arbetet registreras i LUP (Lund University Publications). Observera att examensarbetet måste publiceras i LUP Student Paper innan du kan godkännas på kursen.
Du som student ansvarar för att registrera arbetet; både din skriftliga rapport och den populärvetenskapliga sammanfattningen/artikeln. Se nedanstående detaljerad information om hur detta går till. Din handledare hjälper dig med registreringen om problem trots allt skulle uppstå.
Rapport och populärvetenskaplig sammanfattning/artikel skall registreras i samma post.

INLOGGNING, INFO OCH MANUALER

Logga in i LUP med StiL-identitet genom: https://lup.lub.lu.se/luur

LUP info (in English)

Hjälp för registrering i LUP (PDF)
 

Avslutning, betyg i Ladok

När alla moment är godkända och arbetet är registrerat i LUP meddelar handledaren Birgitta Rydh, som kontrollerar och godkänner inläggning i LUP.  Betyget kommer därefter att läggas in i Ladok av Birgitta Rydh.

Examen

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTHs kansli.

https://www.student.lth.se/mina-studier/examen/


Sidansvarig: Bo Zadig