lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Flanking transmission of lightweight floors

New building systems are often lightweight in character, with wooden or thin-walled metal joists. An often-noticed weakness in these types of constructions is the poor sound insulation. Without an acceptable sound insulation, these building systems cannot be used in practice. One of the diffi­culties when designing the system is to handle the flanking trans­mission, i.e., when the sound passes through the struc­ture in other paths than the direct one (via junctions). In connection to lightweight buil­ding tech­niques, the junctions can be designed in a number of ways, and it is therefore impor­tant to have the theoretical tool to predict the structure borne sound trans­mission loss of the junc­tions. Measure­ments, that are expensive to perform, can then be made on the design alter­natives that seem most promising. The existing prediction methods often used in building acous­tics are not well suited for lightweight structures; they cannot handle periodicity. In this pro­ject a novel predication model is therefore under develop­ment. The prediction model will be able to handle details in the building structure, but also able to handle uncertainties in the material and geometrical properties of the structure.


In Swedish:
Nya bygg­system är ofta av typen lätta konstruktioner, med reglar i trä eller tunn­valsad metall. En svaghet med denna typ av bygg­system är ofta den dåliga ljud­isoleringen. Utan en god­tagbar ljud­isolering kommer byggsystemet inte att kunna användas. En av svårig­heterna är hur man ska hantera flank­transmissionen, det vill säga när ljudet passerar konstruktionen via andra vägar än den direkta (via knutpunkter). Vid användning av lätt bygg­teknik kan man utföra knut­punkten på flera olika sätt och det är därför viktigt att i förväg kunna beräkna ljud­trans­missionen via en viss knutpunkt. Mätningar (dyra att utföra) kan sedan utföras på de kon­struk­tioner som teoretiskt är mest lämpade. De existerande byggakustiska beräknings­metod­erna är inte lämpade för lätta konstruktioner; de kan inte ta hand om periodicitet. En ny beräknings­modell ska därför utvecklas i det aktuella projektet. Den kommer att vara detalj­erad, men inverkan av osäkerheter i material och geometri kommer också att studeras.

Page Manager: Bo Zadig