lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Acoustics and vibration of lightweigt contructions

Bakgrund

Detta projekt ingår i en finansiering av KK-stiftelsen som kallas Gränsgångare. Denna finansiering syftar dels till vetenskapliga resultat, men även att öka rörligheten mellan industri och den akademiska världen.

Projektet drivs av Peter Davidsson och Per-Anders Wernberg, anställda på Creo Dynamics AB till vardags.

Beskrivning

Ett antal projekt har genomförts med fokus på att beskriva det strukturdynamiska beteendet och en enkel beskrivning av de ingående akustiska volymerna har oftast används. Detta gäller både de inneslutna kaviteterna i dubbelväggskonstruktioner och i beskrivningen av de rum som ansluter till konstruktionen. Dessa volymers egenskaper har dock en stor inverkan på t ex väggars och bjälklags uppmätta ljudre-duktion och även i vissa fall vibrationsmönster. Dels påverkar den vibro-akustiska kopplingen den opererande svängningsformen och dels påverkar rummens egenskaper tryckfördelningen i rummen där ljudtrycket mäts.

Detta projekt syftar till att förbättra beskrivningen av det dynamiska beteendet hos de akustiska kaviteterna som behövs för att beskriva lättviktskonstruktioners akustik och vibrationsegenskaper.

Detta innefattar både de intilliggande rummen och inneslutna luftvolymer, ibland bara en tunn spalt, i de olika konstruktionselementen. Målet är att kunna göra kompletta vibro-akustiska beräkningar för att kunna studera och förbättra utformningen av lättviktskonstruktioner. Detta innefattar främst byggtillämpningen men erfarenheterna från detta projekt ska också vara applicerbara på Creo Dynamics pågående verksamhet med fokus på flyg och fordonsindustrin.

För lätta konstruktioner i lågfrekvensområdet är det akustiska beteendet mer komplext med rumsliga variationer i ljudtryck och strukturella vibrationer, samt frekvens-varierande egenskaper på grund av ett modalt beteende hos systemet. För att införa effektiv buller- och vibrationsbehandling, måste dessa variationer tas med i beaktande.

Pågående arbete

Det första som gjordes i projektet vara att bygga ett litet rum eller låda skulle man också kunna kalla det. Syftet med detta var att stoppa in material som vi vill karaktärisera dämpegenskaperna för i lådan. För att kunna göra detta exiterar vi lådan med två högtalare och mäter upp ljudfältet.

 

Bild på försökslådan, till vänster precis klar och tom och till höger under pågående mätning.

I Mars 2010 gjordes den första mätningen, dels på tom låda, men också med två olika väggar klädda med absorbenter. Nu pågår analys av mätresultaten.

Det som också har hänt är att Per-Anders har varit med som föreläsare i kursen strukturdynaiska beräkningar som går under våren 2010.


Kontaktuppgifter

Peter Davidsson
Creo Dynamics AB
peter.davidsson(at)creodynamics.com
0722-220555 (Creo)
046-2229493(Akustik, LTH)

Per-Anders Wernberg
Creo Dynamics AB
per-anders.wernberg(at)creodynamics.com
0722-220555 (Creo)
046-2229493(Akustik, LTH)

 

 

Page Manager: Bo Zadig